شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم سنجی

شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم سنجی

شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم سنجی

به اطلاع می رساند در توسعه اخیر سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، شبکه نویسندگان همکار به صفحات افراد در سامانه افزوده شده است. با کمک این امکان که در انتهای صفحه پروفایل هر فرد در سامانه علم سنجی قرارگرفته است می توان بررسی کرد، هرکدام از همکاران چند مقاله مشترک با سایر اعضا دارند و شبکه همکاری نویسندگی مشترک مقالات بین ایشان چگونه است. ضمن مشاهده شبکه، می توان با کلیک برروی عکس یا نام هر فرد، شبکه را در سمت وی گسترش داد و یا جابجا کرد. در این شبکه همکاری، امکان مشاهده افراد تا ٥٠ نویسنده همکار، به صورت درون دانشگاهی، ملی و یا کلی وجود دارد. 

https://isid.research.ac.ir/