انتشار ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات

انتشار ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات

انتشار ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات

ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات (JCR) مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analatic منتشر شد. در این ویرایش جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات بر پایه استنادات 2018 محاسبه شده استبالاترین ضریب تاثیر  مربوط به مجله ی CA-Cancer journal for clinicians  با مقدار  223/679 است. از بین مجلات ایرانی، مجله International Journal of Health Policy and Management  ضریب تاثیر 4/485 را کسب نموده است. پژوهشگران می توانند با مراجعه به بانک اطلاعاتی Journal Citation Report  در پایگاه استنادی  Web Of Science از جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات حوزه تخصصی مورد علاقه خود مطلع شوندhttps://jcr.clarivate.com