کارگاه های برگزار شده در سال 97

ردیف نام کارگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری مدت کارگاه گروه هدف مدرس
1 کارگاه مقدماتی علم سنجی 97/09/25 معاونت آموزش و تحقیقات دانشکده 2 ساعت اعضای محترم هیئت علمی زهرا کریمی آذر