نحوه ارجاع  دادن دانشکده علوم پزشکی خمین در مجلات داخلی و خارجی

(Affiliation)

 

مجلات خارجی

Department of ...., Khomein University of Medical Sciences, Khomein, Iran

 

مجلات داخلی

گروه ....، دانشکده علوم پزشکی خمین، خمین، ایران