ارتباط با اداره علم سنجی:

آدرس: خمین- بلوار قدس- دانشکده علوم پزشکی خمین، معاونت آموزش و تحقیقات

کد پستی: ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴   داخلی ۱۰۴

آدرس ایمیل: sci.khomeinums.ac.ir